REJESTRACJA FIRMY - DOSTĘP DO USŁUGI PENTASENT

Masz już konto? Zaloguj się do systemu
Znam i akceptuję warunki i


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000282983, REGON: 012872179, NIP: 1181242640, kapitał zakładowy: 1 049 010,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: pentasent-s@pentacomp.pl, zwana dalej „Pentacomp”.

Pentacomp, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
  • Pentacomp zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@pentacomp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych, o którym mowa powyżej;
  • dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi, jak również - o ile taka zgoda będzie wyrażona - w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowych od Pentacomp;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2;
  • dostęp do Pani/Pana danych mogą posiadać w szczególności biuro rachunkowe, doradcy prawni, podwykonawcy Pentacomp oraz inne podmioty działające w imieniu i na zlecenie Pentacomp. Pentacomp nie planuje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię);
  • posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów, do ich usunięcia ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji tych praw należy się zwracać do inspektora ochrony danych, o którym mowa w pkt 1;
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowych, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, art. 6 ust. 1 pkt a RODO (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowych) oraz art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także po jej zakończeniu w okresie wskazanym przepisami prawa oraz w okresie niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowch – do czasu cofnięcia zgody;
  • ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.